ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน : 50170000-3273

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายการคลัง (กันทิมาฯ โทร.5081)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากการดำเนินงานของสำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรับและจ่ายเงินเพื่อให้บรรลุตามแผนงานโครงการหรือเป้าหมายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงต้องมีการบันทึกรายการรับเงินจ่ายเงินดังกล่าว โดยการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ตามนโยบายบัญชีของกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อเป็นการควบคุมระบบการเงินของหน่วยงานที่อยู่ ภายใต้การควบคุมของกรุงเทพมหานครต่อไป

50170800/50170800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- ส่งงบการเงินประจำปีได้ภายในกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-28)

100.00

28/11/2562 : ดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานยืนยันยอดกับกองบัญชี บันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินประจำปี ส่งให้กองบัญชี ตามบันทึกที่ กท 5608/6389 เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 28 พ.ย.62 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-24)

50.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและยืนยันยอดกับกองบัญชี
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินประจำปี ส่งให้กองบัญชี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0823

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **