ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50170000-3274

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการคลัง (โศภิณฯ โทร.5079)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

50170800/50170800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด ตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : อยู่ในระหว่างรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/08/2563 : ดำเนินการรายงานไตรมาสที่ 3 ตามบันทึกที่ กท 5608/4055 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/07/2563 : ได้ดำเนินการรายงานไตรมาสที่ 3 ตามบันทึกที่ กท5608/4055 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-25)

95.00

25/06/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินฯ ไตรมาสที่ 3 (ภายในวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

25/05/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินฯ ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-27)

90.00

27/04/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินฯ ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-24)

90.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินฯ ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 - 10 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-26)

85.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรวบรวมรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.62) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-28)

85.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมรวบรวมรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.62) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-23)

80.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารรายไตรมาสที่ 1 (ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การจัดส่งงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบถ้วนตามที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ต.ค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0824

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **