ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50170000-3274

สำนักงานเขตคลองสาน

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

ฝ่ายการคลัง (โศภิณฯ โทร.5079)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

50170800/50170800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถ จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด ตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- หน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-23)

80.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2562 และอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารรายไตรมาสที่ 1 (ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การจัดส่งงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบถ้วนตามที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ต.ค.62
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0824

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **