ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50170000-3275

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

คุณนพวรรณ โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,526.92 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 10,674.99 ตัน/วัน หากในอนาคตไม่มีมาตรการในการจัดการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ประเภทอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพ ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ และประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ๓ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บทำลาย และเป็นการลดพาหะที่เป็นแหล่งเชื้อโรค

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 5 ชุมชน, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 8 โรงเรียน และร้านอาหารขนาดใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ ขออนุมัติวงเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:สำรวจชุมชนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ รวมทั้งโรงเรียน ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:สาธิตวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ
:40%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:แจกผลผลิต ได้แก่ ปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่สนใจ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0809

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.7400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.96

100 / 100
2
46.74

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **