ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50170000-3275

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณนพวรรณ, คุณสมจิต โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,526.92 ตัน/วัน ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 10,674.99 ตัน/วัน หากในอนาคตไม่มีมาตรการในการจัดการลดปริมาณมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน ลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ประเภทอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพ ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ และประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ โดยการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ๓ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บทำลาย และเป็นการลดพาหะที่เป็นแหล่งเชื้อโรค

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหารปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 5 ชุมชน, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 8 โรงเรียน และร้านอาหารขนาดใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการนำไปใช้ประโยชน์ตามประเภทของขยะ รวมถึงการนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์โดยการนำมาหมัทำปุ๋ยหมัก การนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักสิ่งแวดล้อม ทราบ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและคู่มือการคัดแยกขยะ บริเวณ โรงเรียนวัดทองนพคุณ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและคู่มือการคัดแยกขยะ บริเวณ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ, ชุมชนเจริญรัถ 5 , ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/05/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และแจกน้ำหมักชีวภาพใช้ในบ้านเรือน ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ ในการสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการและอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ ขออนุมัติวงเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจชุมชนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ รวมทั้งโรงเรียน ร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สาธิตวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปฏิบัติ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แจกผลผลิต ได้แก่ ปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่สนใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0809

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.59

100 / 100
2
9.35

100 / 100
3
13.62

100 / 100
4
18.55

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **