ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ : 50170000-3276

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณนพวรรณ , คุณสมจิต โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่ว่า “ขยะเป็นทรัพยากร จัดการโดยนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า นำไปกำจัดน้อยที่สุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่จัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขาดการควบคุมการผลิตมูลฝอยอย่างจริงจัง ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคส่วนรวมกันก่อปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลกระทบทั้งในด้านภูมิทัศน์ของเมือง สุขอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศ การปนเปื้อนของน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอย ฯลฯ

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ก่อนนำทิ้ง - เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือในการลดปริมาณมูลฝอย - เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่า - เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยและทรัพยากรธรรมชาติ - เพื่อเพิ่มความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านเก็บขนมูลฝอย - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสานมีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดแก่ประชาชน 14 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย กิจกรรมคืนชีวิตใหม่ให้กล่องเครื่องดื่ม กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-19)

100.00

19/09/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายของพื้นที่เขตคลองสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและคู่มือการคัดแยกขยะ จำนวน 10 ชุมชน ดังนี้ 1.ชุมชนซอยช่างนาค - สะพานยาว 2.ชุมชนตรอกงูเห่า 3.ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ 4.ชุมชนวัดเศวตฉัตร 5.ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ 6.ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน 7.ชุมชนหลัง รพ.สมเด็จเจ้าพระยา 8.ชุมชนวัดสุทธาราม 9.ชุมชนท่าดินแดง 14 - 16 10.ชุมชนอู่ใหม่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติของมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับและคู่มือการคัดแยกขยะ บริเวณ โรงเรียนวัดทองนพคุณ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม และประชาสัมพันธ์โครงการวน บริเวณ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ, ชุมชนเจริญรัถ 5 , ศูนย์การค้าไอคอนสยาม, ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์ การลดและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไปหมักใช้ภายในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม และได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนันสนุนโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอย,กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตามกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ และอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์, กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานความร่วมมือในการลดและคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ตามกิจกรรมต้างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนโครงการฯ พร้อมรายงานให้ผู็บังคับบัญชาทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลการดำเนินการและสรุปรายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0809

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.59

100 / 100
2
9.35

100 / 100
3
13.62

100 / 100
4
18.55

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **