ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50170000-3277

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณนพวรรณ, คุณสมจิต โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ประชากรเพิ่มขึ้น การบริโภคมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยี การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น หากใช้วิธีกำจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น น้ำเสียจากขยะปนเปื้อนในแหล่งน้ำ เชื้อโรคแพร่กระจาย หากมีการทิ้งมูลฝอยอันตรายรวมมาด้วย ได้แก่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ กระป๋องยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซากแบตเตอรี่ ซากถ่านไฟฉาย มีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่ว ปรอท แคทเมี่ยม แมงกานีส ซึ่งหากถูกทิ้งปะปนในสิ่งแวดล้อมโดยมิได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ พิษของโลหะหนักในมูลฝอยอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ซึ่งหากมนุษย์รับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเกิดเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ มูลฝอยอันตราย จึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ามูลฝอยอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5 ของมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมให้การคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ บ้านเรือน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดเก็บรวบรวม และการกำจัดมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเป็นไปอย่างถูกประเภทและถูกสุขลักษณะ ไม่ปะปนไปกับมูลฝอยประเภทอื่นก่อนการนำทิ้ง - เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหามูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในบ้านเรือน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนการนำทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตราย ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน นัดวันเข้าจัดเก็บ ทุกวันที่ 1 และ 15 แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 1,600 กิโลกรัม แบ่งเป็น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 1,600 กิโลกรัม ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ได้จำนวน 14,730 กิโลกรัม (14.73 ตัน) เฉลี่ย 0.041 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 10.83 ของเป้าหมายร้อยละ 10 (13.60 ตัน/ปี)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน นัดวันเข้าจัดเก็บ ทุกวันที่ 1 และ 15 แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 1,430 กิโลกรัม แบ่งเป็น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 1,430 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน นัดวันเข้าจัดเก็บ ทุกวันที่ 1 และ 15 แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 300 กิโลกรัม แบ่งเป็น บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน จำนวน 100 กิโลกรัม ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 150 กิโลกรัม และถังดับเพลิง จำนวน 50 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน นัดวันเข้าจัดเก็บ ทุกวันที่ 1 และ 15 แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 540 กิโลกรัม แบ่งเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 540 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/05/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,170.- กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 1,080.- กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,900.- กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,410.- กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 860 กิโลกรัม รวมปริมาณทั้งสิ้น 5,300 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,000 กิโลกรัม รวมปริมาณทั้งสิ้น 4,440 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และแจกประกาศประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตคลองสาน ตามกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงแรม ร้านค้า โรงเรียน วัด ชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นเป็นประจำทุกวัน แล้วรวบรวมมูลฝอยที่จัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 800 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ปริมาณนำส่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,640 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 11, 26 ตุลาคม 2562 รวมปริมาณทั้งสิ้น 2,440 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือ ประกาศ ขอความร่วมมือคััดแยกมูลฝอยอันตรายตามกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผน โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของมูลฝอย และรณรงค์ให้ร่วมใจกันคัดแยกมูลฝอยอันตรายก่อนนำทิ้ง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดรถบริการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ โดยรวบรวมว่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0810

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.20

100 / 100
2
8.20

100 / 100
3
11.50

100 / 100
4
10.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **