ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50170000-3278

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

คุณนพวรรณ โทร. 5073

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรปัญหาของมูลฝอยมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานนะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้น ปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยหลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชน การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย อย่างไรก็ตามจะมีมูลฝอยส่วนหนึ่งที่ถูกทิ้งซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีระบบการจัดเก็บที่รวดเร็วและทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการชักลากมูลฝอยในชุมชนก็จะมีส่วนให้การเก็บขนมูลฝอยโดยพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชนเพื่อทำการชักลากขยะออกมาวางไว้ที่จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอยเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้

50170600/50170600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ในการลดและแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด สามารถนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่ปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่น โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย - เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าไปทำการเก็บขนได้ - เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดทิศทางความร่วมมือในทางเดียวกัน - เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ทำให้ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสานมีความน่าอยู่อาศัย ปราศจากมลพิษ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขตคลองสาน ได้กำหนดชุมชนเป้าหมาย จำนวน 5 ชุมชน คือ - ชุมชนอู่ใหม่ - ชุมชนวัดเศวตฉัตร - ชุมชนปากคลองต้นไทร - ชุมชนคลองพระยาเกษม - ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร - เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนเป้าหมาย ทั้ง 5 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลดและแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยยึดแนวทางการแบ่งประเภทมูลฝอยเป็น มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย อันเป็นแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย มีรายได้จากค่าตอบแทนการจ้างแรงงานในการคัดแยกมูลฝอย การชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บ หรือในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าไปจัดเก็บได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-26)

55.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 11250.- บาท และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินประกันสังคม จำนวน 113.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,363.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักลาก ทั้ง 5 ชุมชนที่มีการชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ตั้งฎีกาวัสดุอาสาสมัครชักลาก จำนวนเงิน 7,500.- และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 11250.- บาท และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินประกันสังคม จำนวน 113.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,863.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักลาก ทั้ง 5 ชุมชนที่มีการชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 11250.- บาท และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินประกันสังคม จำนวน 113.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,363.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักลาก ทั้ง 5 ชุมชนที่มีการชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฏีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 11,250.- บาท และตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงินประกันสังคม จำนวน 113.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,363.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักลาก ทั้ง 5 ชุมชนที่มีการชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 11250.- บาท และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินประกันสังคม จำนวน 113.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,363.- บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครชักลาก ทั้ง 5 ชุมชนที่มีการชักลากขยะมายังจุดที่เตรียมรอการจัดเก็บมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขออนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ประสานชุมชนเป้าหมาย เพื่อสมัครรับจ้างเป็นอาสาสมัครฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ประชาชนทั้ง 5 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมและดูแลรักษาความสะอาดและมีความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกมูลฝอย
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และประสานชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้อาสาสมัครฯ เป็นประจำทุกเดือน พนร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลงานและสรุปรายงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.72

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **