ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเชียงใหม่ : 50170000-3286

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

คุณชนาสิน โทร 5064

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนงานตามตัวชี้วัดงานประจำ ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นภารกิจงานประจำของหน่วยงาน

50170300/50170300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

เป้าหมายของโครงการ

- รื้อทางเท้า (พร้อมขนทิ้ง) เนื้อที่ประมาณ 2,677 ตร.ม. - สร้างผิวทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 กระเบื้องแบบที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 2,677 ตร.ม. - รื้อคันหินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ยาวประมาณ 940 ม. - สร้างคันหินสำเร็จรูป ความหนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 940 ม. - สร้างคอกต้นไม้ แบบ A ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ตามแบบ มท.-11 73 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รื้อทางเท้า (พร้อมขนทิ้ง) เนื้อที่ประมาณ 2,677 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน... ลงนามสัญญา 19 ก.พ 63 และเริ่มดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-30)

43.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-29)

35.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผู่้รับจ้างมาวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.72

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **