ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50170000-3295

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอธิตยา มูฮำหมัดยูโซป 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชาชนผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรมและมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยเพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์ มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญาระดับเขต จำนวน 1 คน เพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-22)

100.00

22/4/2563 : จัดซื่้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะกรรมหัวสิงโต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-18)

27.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรีรยมการดำนเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-19)

20.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการสรรหาภูมิปัญยาเพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดและจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0816

ตัวชี้วัด : 8.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 3

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **