ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักงานเขตคลองสาน : 50170000-3296

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอธิตยา มูฮำหมัดยูโซป 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วทำให้โครงสร้างประชากรในปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (POPULATION AGEING) โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2543 มีประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 464,697 คน จากจำนวนประชากรกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,580,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ของประชากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชาชนผู้สูงอายุได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ ร้อยละ 11 และ 15 ตามลำดับ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีความตื่นตัวสูงในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมทำกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การส่งเสริมสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมทั้งสำนักพัฒนาสังคม (สำนักงานสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม) ได้มีการกำหนดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้มีการรวบรวมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ทั้ง 50 เขต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน จึงได้จัดโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตคลองสาน 2.2 เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 2 คน จัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-20)

100.00

20/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-06-19)

32.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-05-16)

32.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-04-22)

32.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-03-18)

32.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านหัถกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับใบเตย ได้แก่ชาใบเตย ทำดอกหมอไม้จากใบ เตย จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-19)

25.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการสรรหาภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-19)

22.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0817

ตัวชี้วัด : 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

ค่าเป้าหมาย ครั้ง (ครบทุกภูมิปัญญา ภูมิปัญญาละ 1 ครั้ง) : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง (ครบทุกภูมิปัญญา ภูมิปัญญาละ 1 ครั้ง) : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง (ครบทุกภูมิปัญญา ภูมิปัญญาละ 1 ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **