ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50170000-3297

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณวนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร 5086-5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชน คือ กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นผู้มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจตลอดจนเวลาและทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 ด้านของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านอนามัย และ ด้านจิตใจ ตลอดจนระเบียบของกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงตระหนักถึงการให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนตลอดเวลา จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 2.2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ซึ่งมีชุมชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 42 ชุมชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 รวมเวลา 12 เดือน 3.2 คณะกรรมการชุมชนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 141,355.- บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-21)

85.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 136,710.- บาท และ เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 153,530.- บาท เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 290240 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-19)

65.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 126,045.- บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-20)

55.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 126,920.- บาท เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 171,080.- บาท เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-16)

40.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 157,392.- บาท เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-22)

35.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 136,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 155291 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 130430 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-19)

25.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเดือน พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 66250 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **