ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50170000-3299

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศรีอุไร คล้ายทอง 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญด้านการกีฬา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและนันทนาการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของผู้เล่นหลายประการ เช่น ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะกีฬา เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและประการสำคัญ คือ ทำให้ผู้ออกกำลังกายห่างไกลจากปัญหายาเสพติด กีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล นอกจากกีฬาดังกล่าวแล้ว ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬาให้กับเยาวชนตามลานกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ สำนักงานเขตคลองสาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 2.2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.3 เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2.4 เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่เยาวชนและประชาชนด้วยกีฬาและนันทนาการ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 กลุ่มเยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 3.2 กลุ่มเยาวชนได้รับการฝึกทักษะกีฬาในลานกีฬา จำนวน 10 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 44640 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2232 บาท และ เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 41760 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2088 บาท รวมเป็นเงิน 90720 ดำเนินการตาาโครงกการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-19)

75.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 44640 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2232 บาท รวมเป็นเงิน 46872 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-20)

55.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมิิถุนายน 2563 เป็นเงิน 43200 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2160 บาท รวมเป็นเงิน 45360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-19)

45.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 44640 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1784 บาท รวมเป็นเงิน 46424 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-16)

40.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

2020-4-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมมีนาคม 2563 เป็นเงิน 44640 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2070 บาท รวมเป็นเงิน 46710 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 41400 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2070 บาท รวมเป็นเงิน 43470 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าาวัสดุ 21,180 บาท ค่าอาหาร 15,000 ค่ากรรมการตัดสินและเงินรางวัล 38,160 บาท ค่าฝึกทักษะกีฬา 32,000 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 43200 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2160 บาท รวมเป็นเงิน 151,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-19)

25.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 41040 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2052 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 39600 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 1980 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 43920 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2196 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **