ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50170000-3300

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณ วนิดา แสนสุขสวัสดิ์ โทร. 5086

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาของสังคมและประเทศชาติ สำนักงานเขตคลองสาน เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพแก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน 2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความเหมาะสม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสานและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 3 วิชาชีพ ได้แก่ 3.1 การเพ้นท์แก้วไวน์ จาน และกระเป๋า 3.2 การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม 3.3 การทำซาลาเปาและกระหรี่พัฟ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : จัดซื้อวัสดุโครงการเป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 40,000 บาท และดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพ จำนวน 2 วิชาชีพ ได้แก่ 1 สบู่สมุนไพรก้อนกรีเซอรีน 2. เสื้อมัดย้อม จัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ชุมชนวัดสุวรรณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชุมชนเจริญรัถ 5 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-31)

40.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซ้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-20)

35.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุ และติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสืิอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563สโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-16)

30.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-22)

30.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-19)

20.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **