ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50170000-3301

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอธิตยา มูฮำหมัดยูโซป 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯระดับเขตจำเป็นต้องมีอาสาสมัครปฏิบัติงานดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงาน ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในพื้นที่เขตคลองสาน

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตคลองสาน

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 3.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 3.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.3 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 3.4 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนสิงหาคมม 2563 เป็นเงิน 40288 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอด 1220 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 40288 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนกันยายน 2563 ยอด 1220 บาทดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-19)

75.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 39626 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 40950 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 39295 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอด 976 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-16)

45.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 40950 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนเมษายน 2563 ยอด 976 บาท .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 41281 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ม 2563 เป็นเงิน 39626 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 40950 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนมกราคม 2563 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-19)

25.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 37725 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 40000 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 40650 บาท และเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอด 1220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **