ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50170000-3303

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวญาณกาญจน์ เดชกรรจ์ 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สังคมไทยในทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสภาวะโลกไร้พรมแดน ทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนไทยยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตน พร้อมที่จะเปิดรับอารยธรรมใหม่ ๆ โดยขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม ขาดสำนึกของความเป็นไทย ขาดความภาคภูมิใจในค่านิยมไทย ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตคลองสาน จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขตคลองสาน และเหตุการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สั่งสมความรู้ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์และหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่มชน ชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น สำนักงานเขตคลองสานเล็งเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่ามีความสำคัญมากมาย ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ต่อคนในยุคปัจจุบัน สร้างสำนึกให้เกิดการรักหวงแหนถิ่นที่อยู่ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ และเป็นคลังความรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเขตคลองสาน 2.2 เพื่อให้คนรุ่นหลังเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนตระหนัก ถึงคุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และช่วยกันปกป้องรักษาให้คงอยู่สืบไป 2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดหาอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อดูแลและเป็นมัคคุเทศก์ประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตคลองสาน จำนวน 2 คน 3.2 จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สิน จำนวน 2 คน 3.3 จัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 :เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 2015.12 บาท เบิกค่าน้ำประปา เดือน กันยายน 2563 นอด 123.37 บาท และเบิกจ่ายค่าจ้างเมหาทำความสะอาด เดือนกันยายน 2563 ยอด 10700 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือนกันยายน 2563 ยอด 27800 บาท และเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนสิงหาคม 2563 ยอด 113.85 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40772.34 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-11)

90.00

11/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมััครฯ เดือน สิงหาคม 63 ยอด 18000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สิงหาคม 63 ยอด 900 บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมััครฯ เดือน กันยายน 63 ยอด 18000 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กันยายน 63 ยอด 900 บาทเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 27820 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 10700 บาท เบิก เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ กรกฎาคม 2563 ยิด 101.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61300.95 บาท.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-19)

85.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมััครฯ เดือน ก.ค. 63 ยอด 17280 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค. 63 ยอด 864 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือน ก.ค. 2563 เป็นเงิน 27820 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือน ก.ค. 2563 เป็นเงิน 10700 บาท เบิก เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ มิ.ย. 2563 ยิด 110.80 บาท ค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.และ ก.ค. 63 4402.94 บาท ค่าน้ำประปาเดือน ส.ค.63 เป็นเงิน 123..21 รวมเป็นเงิน 38657.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61300.95 บาท.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าไฟฟ้า เดือนพ.ค. 63 ยอด 1050.11 บาท ค่าตอบแทนอาสาสมััครฯ เดือน มิ.ย. 63 ยอด 17280 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม มิ.ย. 63 ยอด 864 ย่ื เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2563 เป็นเงิน 55640 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2563 เป็นเงิน 21400 บาท เบิก เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ พ.ค. 2563 ยิด 101.65 บาท รวมเป็นเงิน 38657.66 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96335.76 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 27820 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 10700 บาท เบิกจ่มทยค่าน้ำประปา เมษายน 2563 เป็นเงิน 36.01 บาท เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ เมษายน 2563 ยิด 101.65 บาท รวมเป็นเงิน 38657.66 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-16)

45.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าน้ำประปา เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 เป็นเงิน 98.7762.76 บาท เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 104.70 บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3169.54 บาท และเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 เป็นเงิน 215.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3570.51 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 เป็นเงิน 56640 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 เป็นเงิน 21400 บาทเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอด 16560 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมีนาคม 2563 ยอด 662 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 27820 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 10700 บาทเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอด 17280 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมกุมภาพันธ์ 2563 ยอด 864 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอด 18720 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมกราคม 2563 ยอด 936 บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอด 1571.66 บาท เบิกจ่ายโทรศัพท์เดือนธันวาคม 2562 ยอด 110.80 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-19)

25.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอด 16560 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2562 ยอด 828 บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอด 1250.95 บาท เบิกจ่ายโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 113.85 บาทและเบิกจ่าย เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 เปํนเงิน 21,400 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 55640 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 95,792.80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 18000 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 900 บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ยอด 3534.40 บาท เบิกจ่ายค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2562 ยอด 62.76 บาทและเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 107.75 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เดือนตุลาคม 2562 ยอด 10,700 บาท เบิกจ่ายค่าจ้างเมหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2562 ยอด 27820 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอด 18000 บาท เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2562 ยอด 900 บาท เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน 2562 ยอด 2144.13 บาท และเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนตุลาคม 2562 ยอด 101.65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **