ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50170000-3304

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวพัชราภรณ์ ตันตินาคเจริญ 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตยุคโลกาภิวัฒน์ มีแหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิดได้ดี และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รู้จักแสวงหาข้อมูลรู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน 2.2 เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.3 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่เด็กและเยาวชนยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก..ตามแนวทางหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-19)

25.00

19/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-31)

25.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-19)

25.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสืิอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-16)

25.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-22)

25.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-18)

25.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-17)

22.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-19)

20.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดโครงการไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดและเตรียมจัดโครงการไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3304

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3304

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **