ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50170000-3305

สำนักงานเขตคลองสาน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสาคร ชูแก้ว 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในทุกระดับได้พัฒนาศักยภาพตนเอง จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตคลองสาน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกทั้งผู้นำเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีทบบาทสามารถพัฒนาท้องถิ่นของตน และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักษา สืบทอดวัฒนธรรม และการนำ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจห่างไกลจากอบายมุข รู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสาน จำนวน 1 ตำแหน่ง กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน จำนวน ๖ ครั้ง ต่อปี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 21 คน กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตคลองสาน จำนวน 29 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ณ ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 46 และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-19)

20.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-19)

18.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอวันสัมภาษณ์อาสาสมัครสภาเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขยายรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชนวันที่ 14 พฤศจิกาย 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **