ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50170000-3306

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางเบ็ญจวรรณ์ สุขเจริญ โทร 5086 - 5087

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านเศรษฐกิจและกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถตั้งตัว และเติบโตได้โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวระดับเขตขึ้น ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นการส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลัก -ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารเงินออมและใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว

50171000/50171000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารเงินออมครอบครัวให้แก่ประชาชนเขตคลองสาน 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีวินัยทางการเงิน โดยการเก็บออมเงินของ- ครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 3.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงานเขตในการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษา แก่ประชาชน ในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการส่งเสริมการบริหารเงินออม- ครอบครัว แก่ นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 8 ครั้ง ๆละ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก..ตามแนวทางหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-19)

30.00

19/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-31)

30.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-19)

30.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินโครงการประมาณประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสืิอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1209/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-16)

30.00

16/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-22)

30.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-18)

30.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-19)

20.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดโครงการไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวด และเตรียมจัดโครงการในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **