ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50170000-3308

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

คุณประสิทธิ์ โทร.5076

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูเขตคลองสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ตลอดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการที่นำปฏิบัติในระหว่างข้าราชการครูในสังกัดที่เข้าประชุมร่วมกัน

50170700/50170700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 3.1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารประชุมได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสายงานการสอนได้เข้าใจซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของโครงการ

-ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 213 คน -ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติทางการศึกษา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน ภายในระยะเวลาการประชุม ครึ่งวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
9.72

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **