ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50170000-3308

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

คุณประสิทธิ์ โทร.5076

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูเขตคลองสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ตลอดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการที่นำปฏิบัติในระหว่างข้าราชการครูในสังกัดที่เข้าประชุมร่วมกัน

50170700/50170700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 3.1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารประชุมได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสายงานการสอนได้เข้าใจซึ่งกันและกัน

เป้าหมายของโครงการ

-ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 213 คน -ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติทางการศึกษา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน ภายในระยะเวลาการประชุม ครึ่งวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-29)

10.00

29/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-08-31)

35.00

31/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-31)

35.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...1สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโร9น่า 20

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-29)

35.00

29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-22)

35.00

22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **