ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50170000-3326

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณสมศิริ โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องจากสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการจากภัยดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อให้อำนาจกรุงเทพมหานครในการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต และ 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อให้ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นค่าอาหารและค่าเดินทางในอัตราที่ระเบียบกำหนด 3.2 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน มีงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 24,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 24,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 24,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-15)

72.00

15/06/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 29,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-21)

64.00

21/05/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-23)

56.00

23/04/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 29,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-18)

48.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 28,200.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-24)

32.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-22)

24.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

2019-11-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 29,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยุอปพร.ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 29,800.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลอสาน สำหรับศูนยือาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **