ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : 50170000-3327

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณอัญชลี โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทยในการกอบกู้อิสรภาพ เอกราชของชาติไทยคืนจากพม่าอีกทั้ง ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และทรงเป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญและเสียสละ พระองค์ทรงตรากตรำศึกสงครามตลอดรัชสมัย เพื่อปราบปรามและป้องกันศัตรูของประเทศชาติ จนสามารถรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างราชธานี นามกว่า “กรุงธนบุรี” ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่ทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขร่มเย็นจวบจนปัจจุบัน ประชาราษฎร์ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ ด้วยการยกย่องถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” และรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตคลองสาน และสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน จึงได้ร่วมกันจัด “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2562

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 2 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำนึก เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวของพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นที่รู้จัก 4 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-18)

100.00

18/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-28)

90.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-24)

80.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ดำเนินการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และมีการจัดกิจกรรมมหรสพ การแสดง ศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดแสดงผลงานของนักเรียน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชน ณ ถนนลาดหญ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-22)

60.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว ตามหนังสือที่ กท. 5608/4859 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอลงพื้นที่ที่เตรียมการจัดงาน ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสรุปผลและเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0821

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.87

100 / 100
3
23.91

100 / 100
4
73.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **