ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษ์คลองสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาย่านประวัติศาสตร์คลองสาน : 50170000-3330

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณศิริวรรณ โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคลองขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของย่านคลองสานอยู่ในบริเวณเส้นทางหลักที่ผู้คนใช้เป็นเดินทางสัญจรและเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า น่าสนใจ โดยในปัจจุบัน เขตคลองสานเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง การก่อสร้างอาคารสูง การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัย และการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านความสะอาดในพื้นที่ และความเสื่อมโทรมของภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาที่มีปัญหาขยะในลำคลอง และภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองที่เสื่อมโทรมลง สำนักงานเขตคลองสานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา และการประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการร่วมมือกันดำเนินการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความใสสะอาด ปราศจากขยะ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้สวยงาม น่ามอง เปิดพื้นที่ริมคลองมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมพื้นที่ทางการท่องเที่ยวในย่านคลองสานให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยพิจารณาน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อให้มีภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในการฟื้นฟู พัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา และพื้นที่ริมฝั่งคลองให้มีความสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

1. บำรุงรักษาคลองสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา – ถนนประชาธิปก ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้มีความสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสร้างอัตลักษณ์ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ รวบรวมเอกสรพร้อมภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/07/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/06/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/05/2563 : ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-12)

40.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ณ คลองสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และฝ่ายต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือในสำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0826

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **