ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน : 50170000-3331

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณเศรษฐกาญจ์ โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตคลองสานเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรมแหล่งใหม่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในพื้นที่เขตคลองสานมากขึ้น จึงต้องมีความปลอดภัยในการสัญจร มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แก่ผู้ที่ใช้เส้นทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ “เส้นทางสร้างสรรค์ พบกันที่คลองสาน” เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้สัญจรผ่านเส้นทาง และส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และจิตอาสาในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่บริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า 2.2 เพื่อจัดระเบียบทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 2.3 เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไปมาตามเส้นทางได้รับความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า 3.2 ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่และถนนลาดหญ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน และรวบรวมสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-15)

80.00

15/07/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-15)

70.00

15/06/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/05/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/04/2563 : ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-12)

40.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-22)

20.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3331

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3331

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0826

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **