ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50170000-3334

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐภัท ชัยรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-จากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพ เมืองอาหารปลอดภัยในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง โดยได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ มีแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้น -อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครสูงสุด สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2563 ขึ้น เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50170400/50170400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้ค้าในตลาดประเภทที่ 1 จำนวน 3 แห่ง และตลาดประเภทที่ 2 จำนวน 7 แห่ง 2. ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 293 ราย 3. ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 13 ราย 4. ผู้ประกอบการมินิมาร์ท จำนวน 51 ราย 5. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี จำนวน 58 ราย 6. ผู้ค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 21 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงาน ขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 482 ราย จากทั้งหมด 482 ราย (รายใหม่ ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 1 ราย) - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 39 ราย - รวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งหมด 54,780 บาท จากเดิม 25,545 บาท รวม 80,325 บาท และไม่ได้ทำการเบิก 8,675 บาท เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ต้องยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/08/2563 : -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงานขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 479 ราย จากทั้งหมด 482 ราย (มีรายใหม่ 3 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 2 ราย สถานศึกษา 1 ราย - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 19 ราย ได้แก่ สถานศึกษา 19 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงาน ขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 479 ราย จากทั้งหมด 479 ราย (มีรายใหม่ 5 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 4 ราย มินิมาร์ท 1 ราย - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. 70 ราย ได้แก่ ร้านอาหาร 48 ราย แผงลอยจำหน่ายอาหาร 22 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-25)

75.00

25/06/2563 : - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภย กทม. 474 ราย จากทั้งหมด 474 ราย (มีรายใหม่ 7 ราย) ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร 7 ราย - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กทม. จำนวน 96 ราย ได้แก่ ร้านอาหาร 40 ราย, มินิมาร์ท 34 ราย, แผงลอยจำหน่ายอาหาร 22 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : อยู่ขั้นตอน.. การดำเนินกิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภัย กทม. 467 ราย จากทั้งหมด 474 ราย (มีรายใหม่ 7 ราย) ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างผัก เดือน เมษายน 2563 ยอดเงินรวม 4,950 บาท - เบิกค่าตัวอย่างอาหาร เดือน เมษายน 2563 ยอดรวมเงิน 3,665 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน - ร้านอาหารได้รับมอบป้ายอาหารปลอดภัย กทม. 457 ราย จากทั้งหมด 468 ราย (มีรายใหม่ 11 ราย) ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างผัก เดือน มีนาคม 2563 ยอดเงินรวม 4,950 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานประกอบการอาหารปิดทำการทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบสุขลักษณะได้

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป. 1-4 ประจำเดือน - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร 48 ราย โดยเป็นรายต่อทั้งหมด และมินิมาร์ท 17 ราย โดยเป็นรายต่อทั้งหมด ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยอดเงินรวม 11,980 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร 43 ราย แบ่งเป็น รายต่อ 35 ราย รายใหม่ 8 ราย ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้ง 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน เวลา 13.30-16.00 น. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-23)

50.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือน - ดำเนินการตรวจสุขลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ เพื่อต่ออายุป้ายรับรองอาหารปลอดภัย กทม. ได้แก่ ร้านอาหาร จำนวน 48 ราย แบ่งเป็น รายต่อ 43 ราย รายใหม่ 5 ราย แผงลอย จำนวน 14 ราย รวม 62 ราย ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และจะมีการจัดประชุมในวันที 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน เวลา 13.30-16.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินกิจกรรมที่ 1 - ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบเบื้องต้นและรายงานผล ขป.1-4 ประจำเดือนตามแผนที่กำหนด - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโครงกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยตามแผนค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขเรียบร้อยตามแผนที่กำหนด ดำเนินกิจกรรมที่ 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนเตรียมเอกสารเพื่อจัดเตรียมการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนหัาตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-26)

35.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ดำเนินการตามแผนตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารและรายงานผลประจำเดือนตามแผนที่กำหนด (แบบ ขป.1-4) - ดำเนินกิจกรรมที 2 การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ระดับเขต โดยกำหนดจัดประชุมเครือข่ายฯ 2 ครั้ง/ปี
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 1 ครั้ง/ปี
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0814

ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
99.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **