ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ : 50170000-3338

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณธรรมรัตน์ ขันธพัฒน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูงประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ -สำนักงานเขตคลองสานจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ในพื้นที่เขตคลองสานเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

50170400/50170400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตคลองสาน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plantและประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : - ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมในสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วทั้ง 86 แห่ง - อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการทั้ง 86 แห่ง - สรุปโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 253

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มีข้อเสนอแนะ

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีข้อเสนอแนะ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/07/2563 : - อยู่ระหว่างการติดตามผลสำรวจของสถานประกอบการ - อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : - ดำเนินการติดตามผลการสำรวจของสถานประกอบการ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามแผนตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/05/2563 : ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและอยู่ระหว่างติดตามการตอบกลับแบบสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อปอดอักเสบโควิท-19 อาจทำให้การตอบกลับแบบสอบถามล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีข้อคิดเก็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

24/4/2563 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามภาระกิจเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานที่กลุ่มเป้าหมายได้ปิดตามมาตรการของรัฐในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ โควิท-19 ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิท-19 ระบาดทำให้สถานประกอบการปิดทำการไปตามประกาศ และเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเร่งด่วนในการควบคุมโรคดังกล่าว เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัด

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร ผ่าน Facebook ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการติดตามผลการสำรวจข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย - อย่ระหว่างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร ผ่าน Facebook ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และจัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายที่มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 86 แห่งส่งสำนักการระบายน้ำ ตามหนังสือที่ กท 5604/6904 ลว 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ผู้ครอบครองอาคารอาจไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำฐานข้อมูลสถานที่กลุ่มเป้าหมายที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตจัดส่งแบบสำรวจให้สำนักการระบายน้ำทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลข้อมูล/การประชาสัมพันธ์/การดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3338

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3338

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0808

ตัวชี้วัด : 1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **