ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ : 50170000-3339

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพัชรี โทร.024373232

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่มจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การส่งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนรับแจ้งการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องดำเนินการแจ้งประเมินภาษีให้ครบทั้งสำนักงานเขต ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตคลองสาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สำนักการคลังกำหนด จึงจัดทำกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไป

50170500/50170500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดและสาระสำคัญของการเสียภาษีที่ถูกต้อง 2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับภาษีค้างชำระ 2.3 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : มีการติดตามเป็นระยะๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/06/2563 : มีลูกหนี้ค้างชำระ มาติดต่อสอบถามยอดที่ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : ดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ P-tax (ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-30)

37.00

อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงในระบบ P-tax (ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-30)

28.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ได้รับอนุมัติกิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 2. ออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด 2. จัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด(ภดส.4) พร้อมทั้งรับคำร้องขอ แก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่จัดทำกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0820

ตัวชี้วัด : 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **