ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการขุดลอกคลองข้างโรงน้ำเเข็ง : 50170000-7055

สำนักงานเขตคลองสาน : (2566)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ที่ประชาชนพักอาศัยอยู่หนาเเน่นเเละมีการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำและบ้านพักอาศัยของประชาชนลงสู่คลองสายหลักเเละระบายออกสู่เเม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมากจึงต้องมีการขุดคลอกคลองรวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและรองรับน้ำจากบ้านเรือน ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนให้สามารถระบายออกสู่คลองสายหลักเเละเเม่น้ำโดยเร็ว

50170300/50170300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพเเวดล้อมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำเน่าเสียและกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยใกล้คลองเเละบริเวณใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

ขุดลอกคลองข้างโรงน้ำเเข็ง จากสุดระยะคลองถึงเเม่น้เจ้าพระยา ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.40 - 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 470 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2023-01-03)

20.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑.ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:๒.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๓.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:๔.จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:๕.จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:๖.เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 7
:๗.ดำเนินการหา ผู้รับจ้างดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:๘.สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-7055

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-7055

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **