ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50180000-3275

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธัญญ์นิจษา ลภัสชวินโชค โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.1.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงได้ดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 6 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน รวม 72 คน ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2.ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 6 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-15)

100.00

15/05/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ โดยโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายเฉพาะค่าวัสดุดำเนินโครงการเป็นเงิน 8,000.-บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-10)

20.00

10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-13)

17.00

13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-09)

12.00

9/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ระว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และระหว่าง เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง และสถานที่ดำเนินการ เป็นสถานที่ราชการหรือสถานที่เอกชน แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-06)

5.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
:65%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการ เป็นค่าวัสดุและค่าอาหารว่าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3275

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3275

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **