ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50180000-3277

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นาวสางประภาพรรณ พังลำพู โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 คณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญ และมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลัง ระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าต่อไป

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณ 1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้แทน ผู้ปกครอง กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการที่เป็นผู้แทน กรุงเทพมหานคร กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 15 คน 1.2 สำนักงานเขตมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2.ด้านคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-16)

100.00

16/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน โดยโรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายเฉพาะค่าวัสดุในการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 27,000.-บาท 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 12 พ.ค.2563 แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-15)

50.00

15/05/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 12 พ.ค.2563 แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-10)

20.00

10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 12 พ.ค.2563 แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-13)

17.00

13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 12 พ.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 12 พ.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-09)

12.00

9/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 1.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่โรงเรียน - กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน/โรงเรียน 2.การสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานที่ของราชการ แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน - กลุ่มเป้าหมายระดับสำนักงานเขต จัดการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-06)

5.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงินทั้งสิ้น 57,900.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่้ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดประชุม ตามโครงการ ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำนักงานเขตจัดประชุม ตามโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนและฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนและฝ่ายการศึกษารายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **