ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50180000-3278

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

7.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7.00

นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกัน และส่งผลถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 โรงเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตบางกอกใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผดุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองและประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดต่อไป

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน -เพื่อผดุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตามการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา -เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในการรอรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักการศึกษา -เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครูมืออาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู 2. ด้านคุณภาพ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-13)

7.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ในระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-06)

3.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต จำนวน 26,200.-บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝ่ายการศึกษาดำเนินการตามโครงการ
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **