ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50180000-3283

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาลได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬา ให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือการเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งและเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-22)

10.00

22/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-04)

10.00

4/8/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-09)

10.00

09/07/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-15)

10.00

15/06/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-15)

10.00

15/05/2563 : ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการจัดงานและกิจกรรมเป็นการรวมตัวกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงยกเลิกโครงการและกิจกรรม ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-04-10)

12.00

10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากติดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า COVID-19 ระบาด จึงทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-03-13)

11.00

13/3/2563 : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-02-11)

9.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-13)

7.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-06)

3.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 42,800.-บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระดับสำนักงานเขต ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต สถานที่ ตามความเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ฝ่ายการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามโครงการ (โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีเป็นผู้ดำเนินการหลัก)
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการแข่งขันตามกำหนดการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **