ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50180000-3284

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

7.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7.00

นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาดนำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการ สร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติ 2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 3. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-13)

7.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 50,700.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-27)

5.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 50,700.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-18)

4.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 50,700.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-06)

3.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 50,700.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนวัดราชสิทธารามดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ ฝึกซ้อมการสวนสนาม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการจัดนักเรียนและครูเข้าร่วมพิธีทบทวนฯ ในวันที่ 1 ก.ค. 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการเป็น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **