ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50180000-3285

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยฝ่ายลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็น แกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 49 คน ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-13)

100.00

13/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เป็นเงิน 23,050.-บาท ตามกำหนดการในโครงการ วันที่ 27 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้ 1.ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2563 (ร.ร.วัดราชสิทธาราม) เป็นเงิน 10,000.-บาท 2.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ตามโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด (ร.ร.วัดราชสิทธาราม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่) เป็นเงิน 13,050.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-11)

90.00

11/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 47,300.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-13)

50.00

13/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 47,300.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมการสวนสนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 47,300.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประชุมหารือของโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 47,300.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-06)

5.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นเงิน 47,300.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนวัดราชสิทธารามดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวัดราชสิทธารามดำเนินการฝึกซ้อมการสวนสนามการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการจัดนักเรียนและครูเข้าร่วมพิธีทบทวนฯ ในวันที่ 27 ม.ค. 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการเป็น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3285

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3285

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **