ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50180000-3288

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางประภาพรรณ ไชยรักษ์ โทร.02-4576045

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTERGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรับรองในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค ThaiLand 4.0 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อรองรับโครงการฯ ของสำนักการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 ขึ้นมา

50180700/50180700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไป 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2. ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-22)

80.00

22/09/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-04)

60.00

4/8/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-09)

55.00

09/07/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-06-15)

52.00

15/06/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-15)

50.00

15/05/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-10)

45.00

10/04/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-13)

17.00

13/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-13)

12.00

13/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-18)

7.00

18/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ครูผู้สอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-06)

5.00

6/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เป็นเงิน 1,680,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายการศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศตามแนวทางของสำนักการศึกษา/ขออนุมัติตัวบุคคล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการ เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน (เป็นรายเดือน)
:45%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0796

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ที่กำหนด (ผลลัพธ์) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **