ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50180000-3289

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนราธร หัดทำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความเจริญเติบโตของกรุงเเทพมหานครในด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม เทคโนโลยี ทำให้มีการเพิ่มขยายตัวของพื้นที่และประชากรก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการมูลฝอย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนต่าง ๆ ที่มีตรอกซอยเล็กคับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติราชการตามนโยบายด้านการรักษาความสะอาดและการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมู่ลฝอยในชุมชน เนื่องจากรถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ ทั้งยังเป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอยภายในชุมชนอีกด้วย

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอยภายในชุมชน 3. เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยได้ จำนวน 16 ชุมชน จำนวน 19 คน 1. ชุมชนสมบุญพัฒนา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนวัดสังข์กระจาย จำนวน 1 คน 3. ชุมชนวัดราชสิทธาราม จำนวน 1 คน 4. ชุมชนวัดใหม่วิเชียร จำนวน 1 คน 5. ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช จำนวน 1 คน 6. ชุมชนโค้งกระเทียน จำนวน 1 คน 7. ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ จำนวน 1 คน 8. ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ จำนวน 1 คน 9. ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม จำนวน 2 ชุมชน 10. ชุมชนหลังโรงเคลือบ จำนวน 1 คน 11. ชุมชนวัดนาคกลาง จำนวน 2 คน 12. ชุมชนวัดท่าพระ จำนวน 1 คน 13. ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก จำนวน 1 คน 14. ชุมชนตรอกตาแทน จำนวน 2 คน 15. ชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 1 คน 16. ชุมชนลานโพธิ์ จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 เป็น่จำนวนเงิน 83,938

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ตามโครงการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 40,500.-บาท -เบิกจ่ายประกันสังคมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,469.-บาท -รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,696.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-28)

90.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจำเดือน มิกถุนายน 2563 จำนวน 40,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงกาฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมุลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 40,500.-บาท -เบิกจ่ายเงินประกันสังคม ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 1,170.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้เน 41,670.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-อาสาสมัครฯ ขอลาออก เนื่องจากต้องการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000.-บาท จากผลการทบ โควิท 19 เพราะติดประกันสังคม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลงอย ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 40,500.- บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 1,170.-บาท -รวมเป็นเงินทั้วสิ้น 41,670.-

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสองการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูฝอยประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 40,500.-บาท -เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 1,080 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,580.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 41700 -เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 43,139

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบการปฏิบ้ติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 และเบิกจ่ายค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2563 เป็นเงิน 42750 บาท เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 1469 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44219 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนเงิน 42,750 บาท เดือนธันวาคม 2563 42,750 บาท -เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือน พฤศจิกายน จนำวน 1,356 บาท และเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1,469 บาท -รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,325 บาท *หมายเหตุ เดือนธันวาคม 2562 -เบิกจ่ายค่าประกันสังคมประจำเดือน ตุลาคม 62 จำนวน 1,356.- บาท แต่ลงผิดเป็นเงิน 41,394 บาท ส่วนต่าง 40,038 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตรวจสอบการปฏิบัติงานอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ ประจำเดือนดตุลาคม 2562 และเบิกจ่ายเงินค่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนดุลาคม 2562 จำนวนเงิน 42,750.-บาท -เบิกจ่ายเงินประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,356 บาท -เบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการฯ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 23,968 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับอนุมัติจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามโครงการฯ และดำเนินการจ้างอาสาฯ ปฏับิตหน้าที่ครบทั้ง 16 ชุมชน จำนวน 19 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่อาสาสมัคร จำนวน 19 คน

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทั้ง 16 ชุมชน จำนวน 19 ราย เรียบร้อยแล้ว โดยอาสาสมัครเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการพร้อมจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:อาสาสมัครปฎิบัติหน้าที่ชักลากในชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครชักลากมูลฝอย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3289

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3289

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0787

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.7700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
3.61

100 / 100
3
18.14

0 / 0
4
18.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **