ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมแปรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50180000-3290

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนราธร หัดทำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการที่ประชาชนต่างจังหวัดย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทำให้มีการบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขึ้นเรื่อย ๆ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกเป็น เศษอาหาร เศษผลไม้ รวมทั้งใบไม้ ใบหญ้า มีจำนวนถึงร้อยละ 46 จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดหากยังไม่สามารถทำให้ลดลงได้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมากในอนาคตเพื่อลดปริมาณมูลฝอยดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในบ้านเรือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นการลดปริมาณมูลฝอย

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและนำขยะเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และใบหญ้า นำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก 2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผลไม้ ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ให้ชุมชน โรงเรียน ในพื้นที่เขตมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ และใบไม้ใบหญ้า นำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและ ปุ๋ยหมักอื่น ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : -ดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -นำหนักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงสวนบางกอกใหญ่ คลองวัดท่าพระ และคลองซอยจรัญสนิทวงศ์1 เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำในคลอง จำนวน 600 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -นำน้ำมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคลองวัดท่าพระและคลองซอยจรัญสนิทวงศ์1 เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำใคคลอง จำนวน 400 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-28)

90.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -นำน้ำหมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคลองวัดท่าพระเพื่อบำบัดกลิ่นเหม็น เพื่อเพิ่มความใส่ของน้ำในคลอง จำนวน 200 ลิตร -นำน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพไปมอบให้ประชาชนวนตลาดพื้นที่เขต จำนวน 4 ตลาด ตลาดละ100 ขวด ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจ การให้ความร่วมมืองดรับงดใช้ถุงพลาสติกและกล่อมโฟม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุั๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -นำน้ำหมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลวงคลองวัดท่าพระเพื่อบำบัดกลื่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำในคลอง จำนวน 100 ลิตร -สาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนวัดท่าพระ

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 ต้องใช้วิธีสาธิตให้ความรู้และประชาชนสัมพันธ์ในระยะห่างเพราะมีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : -ดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -นำน้ำหมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคลองวัดท่าพระเพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำในคลอง จำนวน 120 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ได้เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :เหมิอนข้อ 2.4

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : -ดำเนินการค้ดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ บริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย -น้ำหมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคลองวัดท่าพระเพือบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำในคลอง จำนวน 120 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองวัดท่าพระเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยน์ในวันที่ 15 เมษายน 2563 -นำน้ำชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคลองวัดท่าพระเพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใสของน้ำในคลอง จำนวน 50 ลิตร

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนริมคลองวัดท่าพระเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะเศษอาหารหมักทำปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ -นำน้ำหมักชีวภาพที่หมักได้นำไปเทลงคอลงวัดท่าพระเพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นเพื่อเพิ่มความใส่่ของน้ำในคลอง จำนวนร 50 ลิตตร -นำน้ำหมักช่ีวภาพทีหมักได้นำไปเทลงสระน้ำสวนบางกอกใหญ่ จำนวน60 ืลิตร เพื่อบำบัดกลิ่นเหม็นและเพิ่มความใสของน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและจัดเ็บขยะเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพในพื้นที่เขตทุกอาทิตย์ ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพบริเวณศูนย์เรียนรู้การจัดการมูลฝอย จำนวน 5 ถัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะเศษอาหารมาทำปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่เขตทุกอาท้ิตย์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่้งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใข้ประโยชน์ (ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้่อย

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์(ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างส่งของและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ตามงบประมาณที่ได้รับให้จัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือประชาชนและโรงเรียนในการคัดแยกมูลฝอยและนำขยะเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และใบไม้มาใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำน้ำชีวภาพและปุ่ยหมักไปสาธิตให้ความรู้ในการนำขยะเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักไว้ใช้เองตามชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3290

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3290

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0787

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 18.77

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
3.61

100 / 100
3
18.14

0 / 0
4
18.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **