ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมแปรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50180000-3290

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายนราธร หัดทำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการที่ประชาชนต่างจังหวัดย้ายเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครทำให้มีการบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขึ้นเรื่อย ๆ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกเป็น เศษอาหาร เศษผลไม้ รวมทั้งใบไม้ ใบหญ้า มีจำนวนถึงร้อยละ 46 จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดหากยังไม่สามารถทำให้ลดลงได้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมากในอนาคตเพื่อลดปริมาณมูลฝอยดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในบ้านเรือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นการลดปริมาณมูลฝอย

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและนำขยะเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และใบหญ้า นำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมัก 2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผลไม้ ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ให้ชุมชน โรงเรียน ในพื้นที่เขตมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ และใบไม้ใบหญ้า นำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและ ปุ๋ยหมักอื่น ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว -ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะเศษอาหารมาทำปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่เขตทุกอาท้ิตย์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-26)

20.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่้งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำมาใข้ประโยชน์ (ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้่อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์ในการส่งเสริมการแปรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์(ส่งของเรียบร้อยแล้ว) อยู่ในระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้ว อยู่ระหว่างส่งของและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ตามงบประมาณที่ได้รับให้จัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือประชาชนและโรงเรียนในการคัดแยกมูลฝอยและนำขยะเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้และใบไม้มาใช้ประโยชน์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำน้ำชีวภาพและปุ่ยหมักไปสาธิตให้ความรู้ในการนำขยะเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมักไว้ใช้เองตามชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3290

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3290

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0787

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **