ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ครั้งที่ 1 ฝ่ายปกครอง มอบหมายให้นายบริศักดิ์ พลับปลอด และนายเศรษฐา หมอแก้ว เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิง โดยมีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีดับเพลิงธนบุรี อปพร. เขตบางกอกใหญ่ ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 แบ่งเป็น 2 ภาคปฏิบัติ ได้แก่ 1 จำลองเหตุการณ์อพยพผ่านกลุ่มควัน โดยไม่มีแสงสว่าง 2 การเผชิญและระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากถังแก๊สประกอบอหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สรุปผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างฝึกซ้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **