ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศูนย์บริการราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC) : 50180000-3294

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรอนงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล (สรุปโดยย่อ) การตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใสบริหารราชการ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น โดยตั้งศูนย์ BFC ณ สำนักงานเขต เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎร ขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตลอดจนยื่นคำขออื่นๆ ต้องมีบริการของฝ่ายต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ จัดระบบเรียกคิวที่เป็นธรรม มีที่พักคอยสะดวกสบาย มีหมายเลขโทรศัพท์และบริการเว็บไซต์ให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถามหรือติดตามเรื่องการดำเนินการได้ด้วย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการพลเมืองของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้ได้รับสิทธิทางทะเบียน ตามหลักกฎหมายโดยถ้วนทั่วกันและมุ่งหมายให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด

50180100/50180100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานเหล่านั้นมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล - เพื่อปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้มีศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ - เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจนมีศักยภาพในระดับสากล - เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และเป็นองค์กรด้านการให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (Best Service Organization)

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ - ขยายปริมาณ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน - งานบริการทุกกระบวนงานเน้นลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล - ประชาชนมีความเชื่อมั่นเมื่อมาติดต่อราชการว่าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบาย 19 ภารกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนสถิติผู้ใช้บริการ ฝ่ายปกครอง จำนวน 16 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,799 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 594 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จำนวน 29 ราย ฝ่ายโยธาจำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 759 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 25 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 119 ราย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 0 ราย รวม 3,342 ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 42 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.25 สรุป จำนวนผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28,607 ราย จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน 483 ราย ผลสำรวจความพึงพอใจ 4.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : ผู้ใช้บริการทั้งหมด 4,222 ราย แบ่งเป็นฝ่ายปกครอง จำนวน 24 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,601 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 1,859 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 22 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 461 ราย ฝ่ายศึกษา จำนวน 7 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 20 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 228 ราย ฝ่ายรักษาฯ จำนวน 0 ราย ได้ทอดแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการ จำนวน 56 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.73 คิดเป็น 94.64%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC) เดือนก.ค. 63 มีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ใช้บริการทั้งหมด 2,490 ราย แบ่งเป็นฝ่ายปกครอง จำนวน 18 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,939 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 158 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 41 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 61 ราย ฝ่ายศึกษา จำนวน 39 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 16 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 218 ราย ฝ่ายรักษาฯ จำนวน 0 ราย ได้ทอดแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการ จำนวน 62 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.8 คิดเป็น 97.1%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนสถิติผู้ใช้บริการประจำเดือนมิ.ย. 63 จำนวนทั้งสิ้น 2,809 ราย แบ่งเป็นใช้บริการฝ่ายปกครอง จำนวน 14 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 25 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 2,289 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 2 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 182 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 15 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 65 ราย ฝ่ายรักษาฯ จำนวน 0 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 217 ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 42 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC) เดือนพ.ค. 63 จำนวนทั้งสิ้น 1,707 ราย แบ่งเป็นฝ่ายปกครอง จำนวน 4 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,376 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 141 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 31 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 69 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 2 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 7 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 77 ราย และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 0 ราย ระดับความพึงพอใจ จากการทอดแบบสอบถาม จำนวน 50 ราย ระดับความพึงพอใจดีมาก 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/04/2563 : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC) ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวนสถิติผู้ใช้บริการ จำนวน 1,019 รายโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ฝ่ายปกครอง จำนวน 11 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 747 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 140 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 23 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 26 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 0 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 14 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 58 ราย และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 0 ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 13 ราย ได้รับความพึงพอใจ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.59

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 (ณ 24 มี.ค. 63) จำนวนทั้งสิ้น 1,798 รายประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง 19 ราย ฝ่ายทะเบียน 1,350 ราย ฝ่ายการคลัง 206 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 16 ราย ฝ่ายโยธา - ราย ฝ่ายรายได้ 87 ราย ฝ่ายการศึกษา 2 ราย ฝ่ายเทศกิจ 21 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 97 ราย และฝ่ายการศึกษา - ราย ได้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 36 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.15 หรือ 4.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1-28 ก.พ. 63) จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด 1,887 คน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง 28 คน ฝ่ายทะเบีน 1,421 คน ฝ่ายการคลัง 268 คน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 34 ฝ่ายโยธา 0 คน ฝ่ายรายได้ 23 คน ฝ่ายการศึกษา 22 คน เทศกิจ 25 คน ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 66 ฝ่ายรักษาฯ 0 คน มีการตอบแบบสอบถาม 50 คน ได้รับความพึงพอใจ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 (28 ม.ค. 63) สถิติผู้ใช้บริการ จำนวน 2,567 ราย แบ่งเป็นฝ่ายปกครอง จำนวน 31 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,872 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 180 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 11 ราย ฝ่ายโยธา 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 132 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 3 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 20 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 318 ราย และฝ่ายรักษาความสะอาดนฯ จำนวน 0 ราย ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 41 ราย ระดับความพึงพอใจ 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติผู้ใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ BFC ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีผู้ใช้บริการแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้ ฝ่ายปกครอง 31 ราย ฝ่ายทะเบียน 2,391 ราย ฝ่ายการคลัง 224 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 144 ราย ฝ่ายโยธา - ราย ฝ่ายรายได้ 20 ราย ฝ่ายการศึกษา - ราย ฝ่ายการศึกษา - ราย ฝ่ายเทศกิจ 29 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 67 ราย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ - รวม 2,906 ราย ได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการจำนวน 44 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.65 คิดเป็น 93%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC) จำนวน 1,767 คน แบ่งเป็น ฝ่ายปกครอง จำนวน 23 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,415 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 141 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 50 ราย ฝ่ายโยธา - ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 9 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 5 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 34 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 90 ราย และฝ่ายรักษาฯ จำนวน - ราย ได้ทอดแบบสอบถาม จำนวน 56 ราย ได้รับความพึงพอใจ ระดับ 4.50 คิดเป็น 90.15%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ฺBFC) ประจำเดือนต.ค. 2562 ฝ่ายปกครอง จำนวน 25 ราย ฝ่ายทะเบียน จำนวน 1,724 ราย ฝ่ายการคลัง จำนวน 162 ราย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 40 ราย ฝ่ายโยธา จำนวน 0 ราย ฝ่ายรายได้ จำนวน 12 ราย ฝ่ายการศึกษา จำนวน 5 ราย ฝ่ายเทศกิจ จำนวน 38 ราย ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 87 ราย ฝ่ายรักษาฯ จำนวน 0 ราย มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จำนวน 35 ราย ได้รับความพึงพอใจระดับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:คำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติราชการฉับไวใสสะอาด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัตินางประจำศูนย์ฯ ประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (BFC)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **