ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนาคู คลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ : 50180000-3300

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวิศวัฒน์ พรหมมา โทร.5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีสภาพทางกายภาพเป็นเกาะ ซึ่งมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ประมาณ ๖.๑๘ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และ มีการทรุดตัวของพื้นดินทุก ๆ ปี อยู่ในอิทธิพลการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล พื้นดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณเมตรเศษ เมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือไหลผ่านลงมาสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทยสมทบกับน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน นอกจากพื้นที่เขตจะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีคู คลอง ลำกระโดง หลายแห่ง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ถึงแม้น้ำในคู คลองต่าง ๆ จะใช้อุปโภค บริโภคหรือสัญจรทางเรือไม่ได้ก็ตาม แต่ก็มีส่วนช่วยในการกักเก็บและปิดกั้นควบคุมระดับน้ำในพื้นที่เขตได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษา คู คลองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามสภาพที่เป็นอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของคู คลอง และในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดทำและขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อน , รางระบายน้ำ , ขุดลอกคู คลอง แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงทุกคู คลองในพื้นที่ เพราะมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ในการเข้าดำเนินการบำรุงรักษาสภาพคู คลอง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลองปราศจากขยะ วัชพืช ผักตบชวา และมลภาวะทางน้ำ 2. เพื่อให้คู คลอง ต่าง ๆ สะดวกต่อการดูแล บำรุงรักษา 3. เพื่อให้คู คลอง สามารถกักเก็บน้ำ และสามารถถ่ายเทน้ำได้สะดวก รวดเร็ว 4. เพื่อให้คู คลองมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าชม น่ามอง และมีความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

คู คลอง และลำกระโดง ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 44 คูคลอง อย่างน้อยคูคลองละ 3 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ส.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-02)

95.00

2/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ส.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 13 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-03)

90.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ก.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 13 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มิ.ย.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-22)

90.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน พ.ค.63 คลองหลัก จำนวน 5 คลอง และคลองย่อย จำนวน 12 คลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-01)

80.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน เม.ย.63 จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-20)

80.00

20/04/2563 : ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน มี.ค.63 จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-02)

60.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ก.พ.63 จำนวน 16 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-13)

50.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-06)

40.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ธ.ค.62 จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน พ.ย.62 จำนวน 18 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาคลองโดยจัดเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำเดือน ต.ค.62 จำนวน 17 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, สำรวจพื้นที่คลองที่จะดำเนินการพัฒนาพร้อมจัดทำแผนการพัฒนาประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการพัฒนา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการพัฒนาคู คลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **