ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จาก สน.ท่าพระถึงท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 : 50180000-3303

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวิศวัฒน์ พรหมมา โทร.5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคลองคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

เป้าหมายของโครงการ

โครงการขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 ความยาวประมาณ 610 เมตร ระดับขุดลอกลึก 0.8 ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-09)

100.00

9/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-13)

70.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน และเตรียมเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-07)

60.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา ความคืบหน้าของเนื้องาน ร้อยละ 70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองตามเนื้องานในสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงาน คิดเป็นร้อยละ 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางจ้างเหมาในระบบ EGP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจ้างเหมา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ-เปิดซองสอบราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง-ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน-เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **