ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 จากคลองบางกอกใหญ่ถึงสะพานข้ามคลองหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าพระ : 50180000-3304

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ 5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองจรัญสนิทวงศ์ 1 เป็นคลองที่รับน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์ และบ้านเรือนประชาชนในซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกใหญ่ ดังนั้นการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้การระบายน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์และคลองที่เชื่อมต่อสามารถระบายน้ำและถ่ายเทน้ำออกสู่คลองบางกอกใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาคลอง

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ 2. เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลอง 3. เพื่อปรับปรุงคลองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 4. เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะของประชาชน 5. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองจรัญสนิทวงศ์ 1 ยาวประมาณ 233 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากถนน และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรุกล้ำคู คลองสาธารณะ ตลอดจนช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.12004-01 ยาวประมาณ 233 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 4 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ สบญ.7/51 ยาวประมาณ 90 ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-22)

10.00

22/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา และตามนโยบายปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา และตามนโยบายปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมา ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-12)

10.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา และตามนโยบายปรับลดงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-20)

10.00

20/04/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีนโยบายให้ปรับลดงบประมาณลง 20% และโครงการนี้ได้ประกาศประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ Ebiddging แต่ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-03)

50.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศ Ebidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-13)

50.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศสอบราคา Ebidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการ เพื่อประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาทางอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจ้างเหมา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ – เปิดซองสอบราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติ – ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3304

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3304

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **