ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทรซอยเพชรเกษม 7 : 50180000-3305

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณวีระชิษฐ์ สุวรรณมาโจ 5713

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองต้นไทรเป็นคลองที่รับน้ำจากถนนเพชรเกษม และบ้านเรือนประชาชน ในซอยเพชรเกษม 7 เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางกอกใหญ่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณดำเนินการปักหลักแนวเขตคลองต้นไทร จึงทำให้ทราบแนวเขตคลองแล้ว ดังนั้นการก่อสร้างเขื่อนจะทำให้ระบายน้ำในคลองต้นไทร และคลองที่เชื่อมต่อสามารถระบายน้ำ และถ่ายเทน้ำออกสู่คลองบางกอกใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

50180300/50180300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริหารงานด้านระบบระบายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ 2. เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลอง 3. เพื่อปรับปรุงคลองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 4. เพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกล้ำคลองสาธารณะของประชาชน 5. เพื่อเป็นการต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองต้นไทร ยาวประมาณ 545 เมตร จะช่วยให้การระบายน้ำจากถนน และบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียงระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรุกล้ำคู คลองสาธารณะ ตลอดจนช่วยในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียและต่อเชื่อมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดเนื้องาน ดังนี้ - รื้อสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล.เดิมพร้อมขนทิ้งพื้นที่ประมาณ 276 ตร.ม. - รื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.รับพื้นทางเดิน ค.ส.ล. จำนวน 70 ชุด - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ตามแบบ AB.120004-01 ยาวประมาณ 545 ม. - ติดตั้งบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 จำนวน 10 แห่ง - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ สบญ.7/51 ยาวประมาณ 272 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 ระยะเวลาตามสัญญา 240 วัน สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-21)

50.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงบประมาณจากเงินยืมสะสม เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-24)

50.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินงบประมาณจากเงินยืมสะสม เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา และขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-22)

10.00

22/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ชะลอการดำเนินการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว.25 มี.ค. 63 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1902/00915 ลว.29 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้างดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/04/2563 : ขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-03)

50.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อประกาศ Ebidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-13)

50.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจ้างและประกาศร่าง E-bidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางและแบบรูปรายการ เพื่อประกาศประกวดราคา E-bidding ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-23)

50.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาทางอีเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ซื้อแบบ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกาศประกวดครั้งที่ 1 เพื่อขอประกาศครั้งที่ 2 ต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมรูปแบบรายการ, จัดทำราคากลางในระบบ EGP และแบบรูปรายงานการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบจ้างเหมา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ – เปิดซองสอบราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติ – ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ควบคุมการทำงานตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟูปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
53.33

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **