ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ : 50180000-3313

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สโรชา แซ่เบ๊ 5709

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การบริการที่ดีมีคุณภาพ เป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการ โดยเฉพาะสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงต้องจัดให้มีการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพ ฝ่ายทะเบียนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการ โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนางานบรืการของหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีจิตใจที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ "การให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ" เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

50180200/50180200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี 3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนทั่วไป ในช่วงระยะเวลา 3 ช่วง ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ - ตั้งแต่เวลา 07.45 น. (ก่อนเวลา 08.00 น.) - ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. - ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. โดยปิดรับคิวให้บริการเวลา 16.45 น. และให้บริการจนเสร็จกระบวนงาน 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ - ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 749 ราย - ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมากที่สุด จำนวน 740 ราย - ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก จำนวน 9 ราย - สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-27)

96.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนสิงหาคม 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 134 ราย คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : - - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ดีมาก - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : สะดวกสบายดี - ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ที่จอดรถไม่เพียงพอ ควรจัดสถานที่จอดรถสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-24)

92.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 129 ราย คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ดีแล้ว - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ดีแล้ว - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ดีแล้ว - ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีข้อคิดเห็นอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-29)

83.00

29/6/2563 : / 23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนมิถุนายน 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 118 ราย คิดเป็น 98.33 % ระดับมาก จำนวน 2 ราย คิดเป็น 1.67 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ดี - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-05-23)

74.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 62 ราย คิดเป็น 98.41 % ระดับมาก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1.59 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ดีมาก - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : สะดวกสบายดี - ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วดีมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนเมษายน 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 17 ราย คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - -ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-24)

56.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนมีนาคม 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 30 ราย คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - -ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-25)

47.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 40 ราย คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - -ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-22)

38.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนมกราคม 2563 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 35 ราย คิดเป็น 97.22 % ระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.78 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ - ประเภทงานบริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เวลาเปิด - ปิดให้บริการ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น - -ข้อคิดเห็นอื่น ๆ : ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2019-12-25)

29.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนธันวาคม 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 48 ราย คิดเป็น 97.96 % ระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.04 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ เปิด 07.45 น. ดีเกินคาด เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ เว็บไซต์ เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สะดวก ข้อคิดเห็นอื่นๆ การบริการและการซักถามตอบได้ดีมาก ขอชมเชย คุณธัญพร เกษมโชคภูกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 35 ราย คิดเป็น 97.22 % ระดับมาก จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.78 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ ไม่มี เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ ไม่มี เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ไม่มี ข้อคิดเห็นอื่นๆ ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและเริ่มดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการ ณ เดือนตุลาคม 2562 ผลสรุปการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด จำนวน 92 ราย คิดเป็น 96.84 % ระดับมาก จำนวน 3 คน คิดเป็น 3.16 % รวมจำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการระดับมาก - มากที่สุด คิดเป็น 100 % ฝ่ายทะเบียนไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการแต่อย่างใด ข้อคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการให้มี ไม่มี เวลาเปิด - ปิด ให้บริการ ดีมาก เรื่องช่องทางการรับรู้ข่าวสารการให้บริการ เว็บไซต์ เรื่องการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สะดวก ข้อคิดเห็นอื่นๆ บริการดีมาก ระบบ QR CODE ใช้ไม่ได้ ทำให้ต้องต่อคิวใหม่ อยากให้ปรับปรุงให้เสถียรขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการด้านทะเบียนตามโครงการ วันละ 5 คน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านทะเบียนนอกเวลาราชการให้ประชาชนทราบผ่านทาง Facebook และเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการระบบเอกสารและระบบ Daily Plans
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลรายงานสถิติการปฏิบัติงานตามโครงการ เสนอผอ.เขตทราบ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0800

ตัวชี้วัด : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
99.58

100 / 100
3
99.63

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **