ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด : 50180000-3325

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

110.28

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 110.28

คุณสาวิตรี แววรัตน์ โทร. 5727

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักต้องประสบกับปัญหาศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายจนอาจกล่าวได้ว่าสารเคมีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดด้านคุณภาพและราคา เพื่อการให้ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งถ้าเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีหรือการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นจนทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินกว่าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) กำหนดไว้ให้มีได้ และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคผักที่มีการตกค้างของสารเคมี ซึ่งถ้ารุนแรงก็อาจจะทำอันตรายถึงชีวิต หรือถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายทีละน้อยพิษจะสะสมในร่างกายและมีสารเคมีบางชนิดถ้ารับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้ หน่วยงานหลายหน่วยงานในภาคราชการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการตกค้างของสารเคมีที่มีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงให้จัดทำโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสารเคมีตกค้างในระดับที่อาจไม่ปลอดภัย ในปี ๒๕๔๒ สูงถึงร้อยละ ๑๔.๓ และลดลงเหลือร้อยละ ๐.๔๐ ในปี ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างในเขตกรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้มีการจำหน่ายผักที่มีสารเคมีตกค้างให้ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้บริโภคผักสด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร

50180400/50180400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัย จากสารเคมีตกค้าง 2.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการจำหน่ายผักที่มีสารเคมีตกค้าง 3.เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีโอกาสเลือกซื้อผักที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง

เป้าหมายของโครงการ

สุ่มเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆที่จำหน่ายตามตลาดสดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 1,320 ตัวอย่าง โดยทำการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

2020-9-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.22 (2020-08-10)

97.22

10/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 105 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.70 (2020-07-09)

90.70

9/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 149 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.18 (2020-06-10)

83.18

10/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 172 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.13 (2020-05-15)

75.13

15/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 274 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.23 (2020-04-07)

64.23

7/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 282 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.04 (2020-03-10)

52.04

10/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 190 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.10 (2020-02-11)

42.10

11/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 150 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.56 (2020-01-08)

34.56

8/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 150 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.02 (2019-12-25)

27.02

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 190 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.57 (2019-11-11)

18.57

11/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 195 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.57 (2019-11-08)

18.57

2019-11-8 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างผักสดเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลง จำนวน 195 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการและเสนออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัตโครงการ งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร (ตชว.เจรจาตกลง ๔)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.28

100 / 100
2
51.22

100 / 100
3
86.65

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **