ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50180000-3327

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

อำพร โทร. 5721

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของภาครัฐในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ โดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ รวมตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

50181000/50181000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 32 ชุมชน มีการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 2. ชุมชนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกรกฏาคม 2563 จำนวน 21 ชุมชน เป็นเงิน 99926 บาท เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 26 ชุมชน เป็นเงิน 126819 บาท เดือนกันยายน 2563 จำนวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 61955 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-31)

75.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 50715 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แจ้งชุมชนให้ชะลอการดำเนินงานเนื่องในสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 22 ชุมชน เป็นเงิน 99,765 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 24 ขุมชน เป็นเงิน 121683 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ได้ประกาศยกเลิกชุมชน จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนพัฒนาอยู่สุข และชุมชนวัดราชสิทธาราม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่เหลือ 30 ชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมกราคม 2563 ่จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 117970 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 85688 บาท จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 ชุมชน เป็นเงิน 31,535 บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 64864 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของชุมชนต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:่ตรวจสอการดำเนินงานของชุมชน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-05
สิ้นสุด :2019-11-05
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-14
สิ้นสุด :2020-09-14

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0806

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **