ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50180000-3337

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เช้าตรุ๋ รังสีสิริกุล 5723

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่สีเขียวเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ต่อประชากร ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ชุมชนเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรที่ 10 – 21 ตารางเมตรต่อคน ถ้าอ้างอิงตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานกรุงเทพมหานคร สำนักโยธาธิการและผังเมือง (2545) ได้กำหนดไว้ที่ 16 ตารางเมตร/คน ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ประชากรหนาแน่น เมืองมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย พื้นที่มีการก่อสร้างมากขึ้น ทำให้สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวลดลง โดยกรุงเทพมหานครกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ 10 ตรม./คน ภายในปี 2565 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ จากการก่อสร้างเส้นทางเดินรถไฟฟ้าได้ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น คงสภาพพื้นที่ให้สวยงามเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพิ่มอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพมหานครและสร้างความสวยงาม ร่มรื่นในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บางกอกใหญ่ให้สวยงาม ร่มรื่น 2.3 เพื่อช่วยดูดซับมลพิษลดฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้ลดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ปลูกต้นไม้ยืนต้นใส่กระถางวางบริเวณทางเท้าถนนรัชดา – ท่าพระ ระยะทาง 600 เมตร ทั้งสองฝั่ง ต้นไม้ จำนวน 240 ต้น (คิดเป็นพื้นที่สีเขียวมีขนาดเนื้อที่จำนวน 2.5 ไร่)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : -ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-24)

100.00

24/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เป้าหมายดำเนินการ 4,120 ตร.ม. ดำเนินการได้ 7,280 ตร.ม. %ที่ทำได้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 176.70

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-05-27)

89.00

27/05/2563 : -ดำเนินการปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยูู่ระหว่างบำรุงรักษา

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่รุะหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-26)

15.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างสืบราคาวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างออกแบบจัดวางต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขึยว

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุม้ติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้ประุชาชนมีส่วนร่วม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาตันไม้เพื่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:บำรุงดูแลรักษาต้นไม้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0792

ตัวชี้วัด : พืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ตชว.เจรจาตกลงวัดที่ 5)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **