ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดเก็บขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดนำส่งศูนย์หนองแขม : 50180000-3339

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนราธร หัดทำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในชีวิตประจำวันมนุษย์เป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอยหลากหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยเศษอาหาร และมูลฝอยอันตราย ซึ่งเป็นมูลฝอยที่มีมลพิษตกค้างและจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้หากไม่มีวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาเคมี ยาหมดอายุ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษเมื่อใช้หมดแล้วหรือเหลือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและนำมาทิ้งก็จะเป็นขยะพิษหรือมูลฝอยอันตรายซึ่งต้องมีการคัดแยกและนำไป กำจัดด้วยวิธีพิเศษไม่ให้สารพิษเหล่านั้นตกค้างและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งอย่างจริงจัง

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ให้มีการแยกเก็บมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 2 เพื่อป้องกันมิให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนในพื้นที่เขตให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้ง 2 มีรถเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทุกอาทิตย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กันยายน 2563 จัดเก็บได้ 210 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 กันยายน 2563 รวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,860 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 110.00 (2020-08-25)

110.00

25/8/25 -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่ สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน สิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 300 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 รวบรวมส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,640 กิโลกรัม63 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 103.30 (2020-07-28)

103.30

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 570 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 -กรกฎาคม 2563 รวบรวมส่งโรางงานกำจัดมูลฝอยหนองแขมได้ 8,340 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 470 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลอยหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :-ประชาชนยั้งไม่ค่อยตะหนักถังโทษภั้ยของขยะอันตราย จุึงไม่ค่อยให้ความรว่มมือในการคัดแยกขยะอันตรายก่อนนำทิ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือนเเมษษยน 2563 จัดเก้บได้ 1,200 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินกากรจัดเก็บขยะอั้นตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 1,400 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ท่ีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่เพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้ 1,100 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน มกราคม 2563 จัดเก็บได้ 500 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -ปริมาณขยะอันตรายประจำเดือน ธันวาคม ได้ 800 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อนำส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยหนองแขม -บริเวณขยะอันตรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ 850 กิโลกรัาม

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเสนอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถออกเก็บขยะอันตรายทุกอาทิตย์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมขยะอันตรายที่ัจัดเก็บได้นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0788

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
9.52

100 / 100
3
13.83

0 / 0
4
10.72