ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R : 50180000-3341

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนราธร หัดทำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ลำพังภาครัฐเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียวจะประสบความสำเร็จได้ยากจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้รู้จักคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด โดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว มูลฝอยเศษอาหารใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นต้น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการเรื่องการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่เขต จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ คัดแยกมูลฝอย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการ คัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าต่อไป

50180600/50180600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บไปกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้งอย่างถูกวิธี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : -ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 4 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนเพชรเกษม 1 วันที่ 11 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนจำเนียรสุข 3 วันที่ 18 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก วันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระจก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Feackbook ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุนชนวัดเครื่อวัลย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดโมลีโลกยาราม วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนปรกอรุณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดใหม่วิเชียร วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนตรอกกระจก

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-28)

75.00

28/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟคบุส ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย -วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม -วั้นที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดราชสิทธาราม -วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เฟสบุค ของสำนักงานเขต เสียงตามสายของชุมชน ฯลฯ ดังนี้ -วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -วันที่ 21 มิถุนายน 2563 บรริเวณชุมชนวัดท่าพระ -วันที่ 28 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวัดดีดวด วันท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : -ไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ -ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนตรอกกระจก -ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถุกวิธีรตามหลัก 3R บริเวณชุมชนวัดใหม่่วิเชียร -ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่้ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมปรกอรุณ

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 31 มกราคม 2563 รณงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R. บริเวณชุมชนวัดสังข์กระจาย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R.บริเวณชชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในวันที่ 3 มกราคม 63 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ -ในวันที่ 10 มกราคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนโค้งกระเทียม -ในวันที่ 18 มกราคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้่แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดท่าพระ -ในวันที่ 24 มกราคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 260.00 (2019-12-23)

260.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงเคลือบ -ในวันที่14 ธันวาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช -ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนสมบุญพัฒนา -ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถุกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดดีดวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในวันที่ 1 พย 62 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนศาลเจ้พ่อเขาตก -ในวันที่ 9 พย.62 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู็แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนวัดประดู่ฉิมพลี -ในวันที่ 15 พย 62 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3R บริเวณชุมชนสัมพันธ์ -ในวันที่ 22 พย.62 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก 3 R บริเวณชุมชนข้างโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อย

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อย

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขอเสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์/พร้อมจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3341

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3341

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0787

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.เจรจาตกลง ๒)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
3.61

100 / 100
3
18.14

0 / 0
4
18.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **