ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ : 50180000-3345

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายเศรษฐา หมอแก้ว 5705

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ย่อมต้องได้รับความร่วมมือ จากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ให้เป็นไปด้วยดี

50180100/50180100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเพลเรือน เขตบางกอกใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ในการปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางกอกใหญ่ ประจำวัน วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 2 คน (ผลัดที่ 1 เวลา 16.00-24.00 น. ผลัดที่ 2 เวลา 24.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานคนละ 200 บาท/ผลัด/คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคาร รวมการฝึกซ้อมได้ 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาท่าพระ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รวมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นจำนวน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เตรียมสำรวจโรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชนในพื้นที่เขต ในวันที่ 10 ต.ค. 62 ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ธ. กรุงไทย สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 และในวันที่ 31 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัทพารา ฟาร์มาซูติคอล จำกัด รวมฝึกซ้อมเดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละผลัดของแต่ละวัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจ้งคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมเอกสารการปฏิบัติหน้าที่และตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0793

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตชว.เจรจาตกลง 10)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **