ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งการประเมินภาษีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : 50180000-3349

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุวัฒน์ วุฑฒิเวชช์ 5716

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 การแจ้งประเมินภาษีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดเวลา

50180500/50180500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายของโครงการ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-17)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมีประชาชนเข้าชำระภาษีตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ให้ขยายการชำระภาษีจากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ทำให้การจ่ายภาษีไม่เป็นไปตามพรบ.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 : ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-07)

80.00

7/4/2563 : ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-04)

80.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-05)

80.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-09)

75.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-26)

70.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-11-29)

65.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรายได้ติดประกาศและส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ รายการห้องชุด – รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-31)

60.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-29)

60.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ที่ต้องสำรวจทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศให้ประชาชนทราบหากมีการทักท้วงให้แก้ไขภายในกำหนด
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบการชำระเงินค่าภาษี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0794

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **