ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ร้อยละของการบังคับภาษี : 50180000-3350

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุวัฒน์ วุฑฒิเวชช์ 5716

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และกำหนดให้ผู้ชำระภาษีต้องชำระเงินค่าภาษีภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2563

50180500/50180500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไปเป็นเดือนต.ค. 63 และกรณีขอผ่อนชำระภาษีภายในเดือนธ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-31)

25.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากได้มีการประกาศขยายการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เดิมมีผลสิ้นสุดการชำระภาษีฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นมากทำให้ประชาชนไม่สามารถชำระภาษีได้ทันตามกำหนด จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ดังน้ันสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงยังไม่มีการบังคับภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :โรคระบาด และมีการขยายระยะเวลาการชำระภาษีใหม่เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-20)

25.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-05)

25.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-20)

25.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-07)

25.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-04)

25.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-05)

25.00

2020-2-5 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการติดประกาศ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด – ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและต้องแจ้งค่าภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 พ.ค.2563
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเตือนค้างชำระค่าภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบรายการชำระของลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯเพื่อออกคำสั่งเป็นหนังสือยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างชำระค่าภาษี
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0795

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี (ตชว.เจรจาตกลง 7)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
25.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **